Menü

Utazási feltételek

Az utazások lekötéséhez 35 napon kívül a részvételi díj 40%-ának, 35 napon belül a 100%-ának befizetése szükséges, mely egyben az utazási szerződés feltétel nélküli elfogadását is jelenti. Telefonon történő feltételes jelentkezés esetén 3 napig foglaljuk a kívánt szolgáltatást. Amennyiben szükség van a külföldi partner visszaigazolására, a végleges foglalásra 2-3 napot kell várni.

Kérjük, jelentkezéskor figyelmesen olvassák el utazási feltételeinket.

I. Az utazási szerződés
1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-415. paragrafusa, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. vonatkozó előírásai, az utazási szerződésekre vonatkozó 80/2014. (III.14.) Korm sz. rendelettel módosított 281/2008.(XI.28.) Korm sz. rendelet előírásaiban, valamint a jelen feltételekben foglaltak az irányadóak. Az úti célt, az utazás módját, az indulás pontos helyét és időpontját, az igénybe vett szálláshely minőségét, az utazás időtartamát, a részvételi díj összegét, annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatást, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét az Alpine Tours aktuális web oldala (www.alpinetours.hu) és az utazási szerződés tartalmazza.

2. Az Alpine Tours utazási iroda székhelye, levelezési címe és telephelye: 1052, Budapest, Petőfi S. tér 3.
Egyéb elérhetőségek: telefonszám: 06-1/ 3 32 32 32; Fax: 06- 1/ 3 11 98 73; E-mail: ski@alpinetours.hu; Web: www.alpinetours.hu
3. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatást felügyeletét ellátó hatóság (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Telefon 458-5800; Fax: 458-5865) által kiadott engedély szám: R-01780/98.
4. Cégjegyzékszám (Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság) 01-09-674773. Adószám: 11753654-2-41.
5. Az utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik.

II. Jelentkezés
1. Az utazás megrendelésével és visszaigazolásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével, vagy az előleg megfizetésével létrejön az Utas és az Alpine Tours között az utazási szerződés. Az Utas kijelenti, hogy jelen utazási feltételeket elolvasta és azokat saját, csoportos utazásnál pedig utastársai nevében is tudomásul vette. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni, amennyiben ezt elmulasztja, úgy kártérítés esetén felelősséggel tartozik.
2. Ha az Utas jelentkezését helyhiány vagy más ok miatt az Alpine Tours csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Amennyiben az Alpine Tours bármilyen oknál fogva a jelentkezést nem tudja visszaigazolni, úgy a teljes befizetett előleget visszafizeti. A megrendelés és az értesítés időpontja között az utas nem módosíthatja vagy nem mondhatja le a visszaigazolásra váró megrendelést.
3. Jelentkezéskor az alábbi előleget kell befizetni:
– a részvételi díj 40%-át (szállás), 100%-át (repülőjegy, kompjegy) amennyiben a foglalás az utazás előtt több mint 35 nappal történik
– a teljes részvételi díjat (szállás, repülőjegy, kompjegy), amennyiben a foglalás az utazás előtti 35. nap, vagy annál rövidebb időn belül történik
4. A fennmaradó összeget (a teljes részvételi díjat) legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal kell kiegyenlíteni, külön felszólítás nélkül, ellenkező esetben a szerződés megszűnik, a foglalást automatikusan töröljük és a továbbiakban az Alpine Tours jogosult azt más utas számára értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, illetve mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az utas ez esetben köteles az Alpine Tours-nak az V/6a és b. pontokban közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.
5. Az Alpine Tours az utas által leadott helytelen adatokért (név, cím, telefonszám, útlevélszám, születési dátum) nem vállal felelősséget.
6. Bármiféle postai úton történő tájékoztatást, küldeményt “nem ajánlott” módon postázzuk, a szerződött fél által megadott lakcímre. A kézbesítés hiányából eredő kárért az Alpine Tours felelősséget nem vállal, az ebből esetlegesen eredő kár a szerződő felet terheli.

III. Úti okmányok
1. A magyar és külföldi állampolgárok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) külön felszólítás nélkül betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az Alpine Tours-nál keletkezô összes kár az Utast terhelik.
2. Az utazás feltétele, hogy az Utas köteles az utazás megkezdése elôtt felszólítás nélkül átvenni a következô dokumentumokat: részvételi jegy (voucher), útvonalleírás, a szálláshelyek átvételét és átadását tartalmazó tájékoztató, biztosítási kötvény, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot. Az átvétel hiányából adódó többletköltségek, valamint az Alpine Tours-nál keletkezô összes kár az Utast terheli. A felsorolt dokumentumok a teljes részvételi díj befizetésekor, de leghamarabb 35 nappal az utazás megkezdése elôtt vehetôk át (kivéve speciális túrák).

IV. Biztosítás
1. Az Alpine Tours által szervezett, www.alpinetours.hu honlapon szereplő utazások részvételi díja nem tartalmazza a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást (BBP)
2. Az Alpine Tours-nál megkötött BBP utasbiztosítási kötvények a részvételi jeggyel egyidejûleg vehetők át. A biztosítás névre szóló, kötelező kellékei: név, útlevélszám, aláírás, pontos lakcím, születési dátum (év, hónap, nap).
3. A BBP kárigányüket a biztosító felé kizárólag a helyszínen felvett hivatalos jegyzôkönyv (kórház, rendôrség, stb) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.
4. Csoportos utazás esetén a csoport nevében eljáró személy köteles a biztosításhoz szükséges adatokat összegyűjteni, az irodában leadni, a kötvényeket átvenni és tájékoztatni utastársait a biztosítással kapcsolatban. A kötvényt mindenkinek sajátkezűleg kell aláírni (7 év alatt a gondviselő is aláírhatja). A csoportvezetô felel az általa leadott adatok helyességéért.
5. Amennyiben az utazás megkezdése előtt a biztosítási kötvény nem kerül átvételre, úgy a továbbiakban a biztosítás által nyújtott szolgáltatásokra nem jogosult.

V. A szerződés megváltoztatásának és megszűnésének esetei, jogkövetkezményei
1. A részvételi díj tartalmazza a honlapon szereplő szolgáltatások árát, az Alpine Tours szervezési költségeit és az áfá-t.
2. Az Alpine Tours az alábbi esetekben állhat el legkésôbb 20 nappal az utazás megkezdése elôtt az utazási szerzôdéstôl:
– ha autóbuszos utazás esetén hiányzik a szükséges utaslétszám (45 fő)
– ha a szerződéskötés után más olyan lényeges körülmény következik be, amely miatt a szolgáltatások teljesítése a vagyonbiztonság és a gazdaságosság határát – minden ésszerű lehetőséget figyelembe véve – túllépi
– ha a szolgáltatások teljesítését a szerződéskötés után elháríthatatlan rendkívüli körülmények (pl. természeti katasztrófa, szálláshelyek megsemmisülése, háborús helyzet, terrorizmus, járvány) akadályozzák vagy veszélyeztetik, azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az irodát felelősség nem terheli. Ilyen esetekben az iroda igyekszik mindent megtenni az utas érdekében ami az adott helyzetben lehetséges.
3. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az Alpine Tours legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az áremelésrôl az Alpine Tours utasait levélben értesíti. A teljes részvételi díj befizetése után az Alpine Tours díjat nem emel.
4. Ha az Alpine Tours az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Az utas a levél kézhezvételétől számított 3 napon belül díjmentesen elállhat a szerződéstől.
5. Ha az Alpine Tours a programot a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatta, az utas a változás közlésétôl számított 3 napon belül – költségtérítés nélkül – elállhat a szerződéstől.
6. Amennyiben a szerződés az utazás során szûnik meg, az Alpine Tours az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi. Ha a szerződés az Alpine Tours-nak felróható okból szűnik meg, az intézkedés költsége az Alpine Tours utazási irodát terheli.
7. Ha az utas az utazás megkezdése előtti 60. napon belül a szerződéstôl, vagy bármely megrendelt szolgáltatástól eláll, lemond vagy változtat, az alábbi összegű költségeket (sztornódíjat) köteles megfizetni:

a/ szállás, síoktatás, síbérletek
lemondás az indulás előtt a sztornódíj a részvételi díj

60-45 nappal 40%-a
44-25 nappal 80%-a
24-0 nappal 100%-a

8. A repülőjegyek foglalásával és annak lemondási feltételeivel kapcsolatban napi információkat irodánkban nyújtunk.
9. Az Alpine Tours a voucher kiadása után már nem jogosult díjvisszatérítésre.
10. Ha a lemondásra az utazás megkezdése elôtti 61. napon kívül kerül sor, úgy annak költsége 200 EUR/fô.
11. Lemondást az Alpine Tours csak írásban (levél, távirat, fax, e-mail) fogad el, és ez csak akkor lesz hatályos, ha a címzett tudomást szerez róla. A szóban történő lemondás minden esetben semmisnek tekintendő, miután a szerződés módosításához a szerződő fél aláírására van szükség.
Csoportos utazás esetén csak a csoportvezető járhat el a lefoglalt szálláshelyek lemondásával kapcsolatban is.
12. Ha a részvételi jegy (voucher) átvétele után módosításra kerül sor, úgy ennek költsége 10 EUR/fô, amennyiben a biztosítási kötvény kerül módosításra, úgy ennek költsége 10 EUR/fô. Az Alpine Tours csak abban az esetben fogad el módosítást, ha a kiadott okmányok eredeti példányát az Utas visszaszolgáltatja.
13. Ha az Utas az utazási szerződéstôl a sztornódíjak megfizetése mellett (írásban) eláll, az utazásra (részvételre) vonatkozó jogai megszûnnek. Az Alpine Tours-nak jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.

VI. Jogállás és felelősség
1. Az Alpine Tours felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
2. Az Alpine Tours csak az általa szervezett autóbuszos utazásért felel, az utasok által szervezett autóbuszos utazásból eredő kárért az Alpine Tours semminemû erkölcsi és anyagi felelősséggel nem tartozik.
3. Ha az Alpine Tours az utazást nem a szerződésnek megfelelôen teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, ha pedig nem teljesíti, köteles az utas kívánsága szerint vagy a díjat visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni.
4. Az utazási szerződés hibás, nem megfelelô teljesítése esetén az Utas köteles a kifogásra okot adó eseményt a helyszínen az utaskísérővel vagy annak hiányában a külföldi szállásadóval, szolgáltatóval jegyzőkönyveztetni, valamint ezt a voucheren feltüntetett utazás befejezését követô 5 naptári napon belül írásban az Alpine Tours tudomására hozni. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A bejelentési késedelemből, illetve a jegyzőkönyv hiányából eredő kárigényért az Alpine Tours nem tartozik felelősséggel.
5. Csoportos utazás esetén csak a csoportvezető nyújthatja be a reklamációt a csoport bármely tagja nevében, mivel az utazási feltételeket és a foglalással kapcsolatos információkat ő vette tudomásul a szerződés aláírásakor.
6. Az Alpine Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
7. Az Alpine Tours a szerződésszegéssel okozott kárt köteles megtéríteni. A kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerû (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.
8. Az Utas az általa harmadik személynek okozott kárért közvetlenül tartozik felelősséggel.
9. Az Alpine Tours fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való átcserélésére rendkívüli esetben.
10. Az utazás során poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az Utasnak kell gondoskodnia. Szállítóeszközön és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Alpine Tours nem vállal felelősséget.
11. Különös kéréseket irodánk figyelembevesz, és a teljesítés érdekében mindent megteszünk, de teljesítésükre garanciát nem áll módunkban vállalni.
12. Külföldi fakultatív programok során felmerült reklamációkért az Alpine Tours nem tartozik felelôsséggel.
13. Útviszonyokról kapott információkért az Alpine Tours nem vállal felelősséget. Az aktuális útviszonyokról kérjük érdeklődjenek a Magyar Autóklub ügyfélszolgálatán.
14. Az Alpine Tours fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben az Utas tájékoztatása mellett – a honlapon leírtaktól kisebb mértékben eltérjen.
15. Az Alpine Tours honlapján esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállal.
16. Az Alpine Tours által szervezett utazással kapcsolatos perben a Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Budapest, 2023. január
Alpine Tours